Leaving Cert Irish Higher Level H1 Notes

Start with these free resources:

HL Irish FAQ | Aiste | An tSraith Pictiúr Oisín I dTír na nÓg | An Triail An Díospóireacht | Timing and Answer Length Predictions

Our Irish notes are ready. The contents are below! 

Edited and proofread by a Leaving Cert examiner, these are guaranteed to give you that welcome boost. The notes span 95 A4 pages (23,500 words).

Add to Cart
If you are unhappy with the product, contact us within 2 weeks of purchase and we will issue a no qualms refund in full

PAPER I

Section II: Written Composition

Nathanna Úsáideacha don Aiste, Óráid, Díospóireacht

Óráid - Tús agus Críoch

Díospóireacht - Nathanna úsáideacha, tús agus críoch

Sample Answer:

Irish in the year 2018 - Should it be made an optional subject? (Sample debate answer)
An Ghaeilge sa bhliain 2018 - Ar chóir don Ghaeilge a bheith mar ábhar roghnach? (Díospóireacht)

Problems in the Lives of Young People
Is iomaí trioblóidí agus trialacha a bhíonn ag daoine óga inniu

Social Media

The decline of the Irish Language
An Ghaeilge agus a bhfuil i ndán di

Sport 
(from a non-athlete’s perspective)
Tábhacht an Spóirt i saol an duine

The Education System in Ireland
Tá ár gCóras Oideachais as data ar fad

PAPER II

Q2: Studied Prose

Sample Answers:

Oisín i dTír na nÓg
An Gnáthrud
“Gearrscéal cumasach, dorcha é An Gnáthrud a chruthaíonn pictiúr ina steillbheatha de Bhéal Feiriste dúinn le linn na trioblóidí”

Hurlamaboc
“Faighimid léargas cumasach ar an sort saoil a chaitheann lucht an rachmais sa sliocht seo as an úrscéal Hurlamaboc”

Dís
“Tugann an gearrscéal Dís léiriú an-mhaith ar na fadhbanna a bhíonn idir lánúineacha pósta.”

Cáca Milis
Maidir leis an ngearrscannán Cáca Milis, dean plé gairid ar an gcaidreamh atá, dar leat, idir na príomhphearsana ann agus an bhforbairt a dhéantar ar an gcaidreamh sin.

Q3: Studied Poetry

Sample answers:

Géibheann
- “Déan cur síos ar an úsaid a bhaineann an file as an gcodarsnacht sa dán seo”
-“Notaí ar an bhfile”

Colscaradh
2015 Ceist 3A: “Tá codarsnacht idir dhá thuiscint dhifriúla ar an bpósadh sa dán Colscaradh (thíos).” É sin a phlé.
Cad é an mothúchán is mó a mhúsclaíonn an dán seo ionat féin? (Is leor pointe amháin eolais as an dán mar thacaíocht le do fhreagra.)
Cé a chum an dán seo? Scríobh nóta gairid ar shaol agus ar shaothar an fhile.

Mo Ghrá-sa (Idir Lúibíní): 
2013 Ceist 3A: “Tugann an file cur síos éifeachtach greannmhar dúinn ar an bhfear sa dán Mo ghrá-sa (idir lúibíní) (thíos).” É sin a phlé.  
Cén éifeacht a bhaineann le húsáid lúibíní sa dán seo? (Is leor pointe amháin eolais.) 
Cé a chum an dán seo? Scríobh nóta gairid ar shaol agus ar shaothar an fhile.

An tEarrach Thiar

2016 Ceist 3A: Cad é an príomhthéama sa dán An tEarrach Thiar (thíos), dar leat? Déan plé ar na híomhánna a úsáideann an file sa dán chun an príomhthéama sin a léiriú.
Cad é an mothúchán is láidre a léiríonn an file sa dán seo? (Is leor pointe amháin eolais as an dán mar thacaíocht le do fhreagra.) 
Úsáideann an file go leor aidiachtaí sa dán. Roghnaigh dhá cheann de na haidiachtaí sin agus déan plé gairid ar an tábhacht a bhaineann leo sa dán, dar leat. 

An Spailpín Fánach
-“Faighimid léargas iontach sa dán seo ar shaol crua an Spailpín Fánach agus ar an saghas oibre a bhí ar siúl aige” 
-“Nótaí ar an bhfile- Éire ag deireadh na hochtú haois déag”.


Q4: Additional Literature / Litríocht Breise

Translations:

Colmáin
Caoineadh Airt Uí Laoghaire

Fill Arís - i m’fhocail féin


Sample Answers:

Fill Arís
- 2014 Ceist 4F: Cad é príomhthéama an dáin Fill Arís (thall), dar leat? Déan plé ar fhorbairt an phríomhthéama sin ó thús deireadh an dáin....
- Cén Meafar is mó a sheasann amach duit ón dán
- Cén mothúcháin is láidre sa dán seo
- Nótaí ar an bhfile
- Friotal agus Codarsnacht

Colmáin
- 2015 Ceist 4F: Cad é príomhthéama an dáin Colmáin (thall), dar leat? Déan plé ar an léiriú a dhéantar ar an bpríomhthéama sin ó thús deireadh an dáin. 
Cén t-atmaisféar atá sa dán seo, dar leat? Is leor dhá phointe eolais. Bíodh tagairtí cruinne agat do théacs an dáin i do fhreagra. 

Éiceolaí
- 2013 Ceist 4F: Cad é príomhthéama an dáin Éiceolaí (thall), dar leat? Déan plé gairid ar an gcaoi a ndéantar léiriú ar an bpríomhthéama sin ó thús deireadh an dáin. (Pléigh dhá theicníc fhileata, ar a laghad, i do fhreagra.) 
An teideal oiriúnach ar an dán é “Éiceolaí”, dar leat? Tabhair dhá fháth le do fhreagra.

Caoineadh Airt Uí Laoghaire
- Cén léiriú a thugtar dúinn ar an gcineál duine é Art Ó Laoghaire sna línte 8-35 
- Mínigh na línte i d’fhocail féin
- An dán a chíoradh faoi na ceannteidil 1) Tréithe na caointeoreachta 2) Meadaracht

A Chlann
- Déan cur síos ar an gcodarsnacht atá idir dearcadh na máthar agus dearcadh a clainne ar an saol.
- An úsáid a bhaintear as an Modh Coinníollach sa dán
- An léiriú a fhaightear ar chreideamh na máthar

An Triail
Freagra Samplach: Faighimid léiriú diúltach ar shochaí na hÉireann sna seascaidí sa dráma seo.
(We get a negative portrayal of the society of Ireland in the 60’s in this drama)
Mioncharachtair: Mailí agus Colm Ó Sé
Mioncharachtair: Seáinín an Mhótair agus Bainisteoir na Monarchan
Príomhcharachtar: Pádraig Mac Cárthaigh
Príomhcharachtar: Bean Uí Chathasaigh

ORAL

Leideanna - Sraith Pictiúr (sraith tips)
Leideanna agus leagan amach don Scrúdú Béil (oral tips and layout)
Nathanna breise don Scrúdú Béil (extra phrases for oral)
Notes on conversation (introduction, my family, myself, my area, school, hobbies)

What does the guide not cover?

The guide has plenty of useful samples to be used as templates for the one you will write for in the exam. Please note that we do not cover:
- Sample answers for the Extra Prose except An Triail.
- Notes/Samples on the listening comprehensions, as this is purely a matter of practice.
- Notes/Samples on the prós and filíocht “Roghnach” questions, as this is not widely answered compared to the 5 named poems and prose included above.

€29
Add to Cart

Click the button above and securely check out with your PayPal or simply use your card (we use Stripe to process card payments). 

As a special thank you from us, our email with the download link will also contain a discount code for your next purchase - we are adding many more subjects in the coming months!

Popular Posts